JORDI GASULLA SABATÉ,  secretari de la Corporació,

CERTIFICO:   Que  segons  resulta  de  la  respectiva minuta  en la sessió ordinària del ple realitzada per la  Corporació Municipal en data 25 de juliol de 2019, es va aprovar per majoria absoluta amb el vot a favor del Grup Municipal Socialista de Catalunya- Candidatura del Progrés  Srs./res.: M. Dolors Carreras Casany, Xavier Lorenzo Torres, José Manuel Cabada Juez, David Marquínez Juárez i M. Inés Garcia Diaz, del Grup Municipal Impulsem Cunit Srs.: Jaume Casañas Carballido, Montserrat Camara Casañas, Yolanda Sánchez Monterrubio i Beatriz Luque Rodríguez, en contra del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya Sra. Carme Martínez i Ortega, Josep Gràcia Vera i Glòria Sancho i Roca, del Grup Municipal Ciudadanos de Cunit Srs./res: M. Esther Otero Castro, José Portillo Rovira i Àngel Grau Ramos i l’abstenció  del Grup Municipal En Comú Podem Cunit- En Comú, Sra. Carolina Burgos Martin i el Sr. Juan Carlos Giménez Blanco, la següent proposta:

“ANTECEDENTS

Un cop celebrades les eleccions locals el passat 26 de maig de 2019 i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el dia 15 de juny de 2019 i de conformitat amb el que disposen els articles 104.1 i 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 304.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya amb l’article 12 del Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, resulta necessari procedir a la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual d’aquest ajuntament, per al seu posterior nomenament mitjançant el corresponent decret de l’alcaldia.

Tenint en compte la memòria emesa per l’Alcaldia i la 1ª Tinença d’Alcaldia que disposa la necessitat d’incloure en la plantilla de personal dos llocs de treball de personal eventual: 1 assessor en comunicació i projecció municipal i 1 assessor en serveis generals

Tenint en compte que de conformitat amb el que disposa l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquest ajuntament pot incloure en la seva plantilla un nombre de llocs de treball de personal eventual que no excedeixi de 2

Examinat l’informe emès pel Tècnic en recursos humans que en la seva part suficient diu:

…/…

INFORME DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

Expedient núm.: 4258.2019 Ref.: 94.2019

ASSUMPTE: Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual

En Jordi Vidal Casañas, tècnic del departament de Recursos Humans de l´Ajuntament de Cunit, realitza aquest informe en relació a l´expedient administratiu de referència.

ANTECEDENTS:

Vist l’expedient núm..4258.2019 on consta la memòria de l’Alcaldia i del Primer Tinent d’Alcalde de determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual de l’Ajuntament de Cunit.

FONAMENTS DE DRET

  • Text refós de l’Estatut bàsic del Treballador Públic (TREBEP)
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
  • Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya

INFORME:

D’acord amb l’article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, el Ple de la Corporació determinarà, en el seu cas, el número, característiques i retribucions del personal eventual al començament del seu mandat. Aquestes determinacions només es podran modificar amb motiu de l’aprovació dels Pressupostos anuals.

A tal efecte s’ha d’entendre que el període per a determinar aquest tipus de personal, tal com indica l’article 104.1 de l’esmentat text legal ha de ser el principi de mandat sense que es fixi cap altra data específica. Tampoc en el Reglament Orgànic Municipal existeix cap previsió.

És per això, que per analogia, hom ha d’entendre que el termini de “principi de mandat” abarcaria la sessió o sessions plenàries necessàries dins del termini màxim de 30 dies hàbils a comptar des de la constitució de l’Ajuntament a comptar des del passat 15 de juny de 2019, termini que fineix el proper 29 de juliol de 2019 en tant en quan res queda fixat sobre l’assumpte en el Reglament Orgànic Municipal. Sí que el propi text legal fixa de forma preceptiva que si s’ha de procedir a la seva modificació aquesta només seria possible en ocasió de l’aprovació dels Pressupostos anuals. Per tant, aquesta determinació podia venir fixada en el propi Ple extraordinari d’organització però també en una sessió plenària o plenàries ulterior/s sempre que es respecti aquest límit dels trenta dies hàbils que hom configura com a període de principi de mandat. Cal tenir en compte que la determinació del personal eventual no s’esmenta expressament en l’article 38 del ROF. Així mateix, el mateix precepte ve indicat a l’article 304 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

“304.1 El nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són determinats pel ple de cada corporació, en començar el mandat. Aquestes determinacions només es poden modificar amb motiu de l’aprovació dels pressupostos anuals”.

Respecte a la naturalesa jurídica d’aquest personal, l’article 12 de l’Estatut bàsic del Treballador Públic (EBEP) el defineix com “el que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”.

En aquest mateix sentit, l’article 89 de la LBRL estableix que el personal eventual desenvolupa funcions de confiança o assessorament especial, tenint doncs naturalesa excepcional, degut al caràcter lliure del seu nomenament, havent-se de cenyir, per tant, a les funcions estrictes de confiança i especial assessorament.

És a dir, aquest personal no està legalment habilitat per a realitzar activitats ordinàries de gestió o de caràcter tècnic, ni desenvolupar els llocs de treball estructurals i permanents, tal i com ha vingut reiterant la jurisprudència:

En aquest sentit, entre d’altres, la Sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem de 25 d’abril de 2008 aborda amb detall la figura dels eventuals, deixant clara la seva excepcionalitat i recorda la seva total exclusió de les actuacions professionals dels funcionaris, Així estableix el Tribunal Suprem:

“… no pueden ser identificadas con aquelles funciones de confianza y asesoramiento los cometidos que, como ocurre en el puesto litigioso, encarnan tareas de carácter permanente dentro de la organización administrativa del Ayuntamiento”.

“…el contenido y significación de la expresión “confianza y asesoramiento especial” que legalmente se utiliza para definir y caracterizar el personal eventual, debe determinarse poniendo en relación aquella expresión con el régimen de nombramiento y cese legalmente previsto para el personal eventual. Ese nombramiento y cese es libre y corresponde a los superiores órganos políticos (Ministros, Secretarios de Estado, Consejeros de Gobierno de las Comunidades Autonómas y Presidentes de las Corporaciones Locales) y, por lo que en concreto hace al cese, está establecido que se producirá automáticamente cuando cese la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. Todo lo cual pone de manifiesto que se trata de tareas de colaboración immediata con quienes ostentan el poder de superior decisión política, en las que predominan las notas de afinidad y proximidad política que es inherente a la “confianza”.

“—los puestos reservados a personal eventual son excepcionales y su validez està condicionada a que sus cometidos se circunscriben a esas funciones de “confianza y asesoramiento especial” que legalmente delimitan esta específica clase de personal público”.

“…deben quedar vedadas a ese personal eventual las actuaciones de colaboración profesional que se proyecten en las funciones normales de la Administración pública, bien en las externas de prestación y policía frente a la ciudadanía, bien en las internas de pura organización administrativa. Estas actuaciones profesionales, por la directa conexión que tienen con los principios constitucionales de objetividad y eficacia administrativa, deben ser asignadas al personal público seleccionado bajo los principios de igualdad, merito y capacidad”.

De la mateixa manera s’expressa la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 20 de desembre de 2012 respecte a les funcions i els llocs de treball que pot desenvolupar el personal eventual:

“Por lo que cabe considerar que no han realizado funciones en relación con tareas ordinarias y permanentes en los términos en los que se delimitan las relaciones laborales (…) las funciones de los actores consisten y así queda acreditado de asesoramiento especial y de confianza de acuerdo con las instrucciones que les daban los cargos políticos antes citados que son los que tienen el poder superior de decisión política, por lo que no se puede aplicar la normativa laboral sinó que por sus funciones de confianza y asesoramiento especial es lo que les caracteriza a esta clase de personal público que son los actores en los que es consustancial las notas de afinidad y proximidad política que es inherente a la confianza”.

En el municipi de Cunit, correspon al Ple municipal l’aprovació de la plantilla de personal, la relació de llocs de treball així com també el número i règim del personal eventual.

En relació als límits, l’article 104 bis LBRL estableix que els Ajuntaments amb una població superior a 10.000 habitants i no superior a 20.000 habitants es podran incloure en les seves plantilles llocs de personal eventual que no podran excedir de dos, entenent-se en aquest últim cas indiferent el règim de dedicació de cada un d’ells, en el seu cas. El límit s’ha d’entendre quantitatiu i no qualitatiu.

Per altra banda, i tenint en compte les disposicions de l’EBEP i de la LBRL respecte al personal eventual, aquest s’ha d’adscriure als serveis generals de l’Ajuntament llevat que el propi reglament orgànic municipal estableixi altra cosa, que no és el cas de Cunit, per la qual cosa s’ha d’assignar a la realització de funcions respecte als òrgans de govern de l’entitat local, com per exemple, l’Alcaldia, el Ple (inclosos els grups municipals), les Tinences d’Alcaldia, la Junta de Govern local, entre d’altres.

En relació a les seves característiques, s’ha d’entendre que ha d’integrar-se com a mínim, la denominació del lloc de treball, la relació i detall de les seves funcions i la seva dedicació. Tenint en compte allò disposat a l’article 104 bis de la Llei 7/1985, caldrà paral.lelament a la determinació plenària dels llocs de treball modificar la plantilla de personal així com també, en relació a les funcions, la relació de llocs de treball ( si bé no hi ha cap precepte bàsic que ho obligui, és aconsellable), sens perjudici de les modificacions pressupostàries que siguin adients a fi i efecte de contemplar aquest personal en el capítol de personal (capítol I) del pressupost municipal.

Respecte a la inclusió del personal eventual en la relació de llocs de treball val a dir, que tal com ha reconegut la jurisprudència, en la sentència, entre d’altres la Sentència del Tribunal Suprem de 8 d’octubre de 2012 no és exigible per la pròpia naturalesa del règim especial que correspon al personal eventual, que la RLT en precisi els requisits dels que poden ser nomenats i cessats com a personal eventual (grups de classificació professional; cossos i escales; sistemes de provisió), doncs és suficient el seu establiment mitjançant l’acord de ple que configura el seu acte de creació.

Així mateix, si s’opta per a modificar la RLT, l’article 38.2 lletra a) del Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic disposa que queden excloses de l’obligatorietat de la negociació : “a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización”, per la qual cosa, la determinació del nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del personal eventual són decisions que afecten a potestats d’organització de la Corporació municipal que no tenen repercussió respecte a les condicions de treball del personal funcionari i, per tant, no han de ser objecte de negociació.

Respecte a les retribucions no s’estableix a la legislació vigent límit més enllà dels crèdits pressupostaris consignats o que s’habilitin a aquest efecte, tenint en compte que la seva jornada pot ésser assimilable al de la resta de personal municipal (actualment amb un màxim de 35 hores setmanals). A tal efecte, la dedicació del personal eventual comportarà la flexibilitat horària necessària per a desenvolupar les seves funcions, la incompatibilitat per a la percepció d’hores extraordinàries i que aquests llocs de treball siguin compatibles amb d’altres activitats en el sector públic o privat, en el marc de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, prèvia concessió de la corresponent autorització de compatibilitat pel Ple.

Realitzada la determinació anterior pel Ple municipal i dins dels límits que aquella decisió impliqui, l’alcaldessa podrà procedir, lliurament, al nomenament d’aquest personal, amb l’únic requisit formal de que aquests nomenaments , el seu règim de retribucions i el seu nivell de dedicació, s’han de publicitar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i també al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (article 304.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya) així com també al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Cunit.

Una vegada examinats els precedents a fi i efecte de la incorporació de personal eventual a la plantilla de l’Ajuntament de Cunit i havent analitzat la proposta de la memòria d’alcaldia de 2 llocs de treball de caràcter eventual, aquestes encaixarien dins la definició de personal de confiança i assessorament especial que fixa l’article 12 de l’EBEP si bé el qui subscriu no té prou elements a data d’avui de la concreció material de les esmentades funcions, qüestió que correspon als propis òrgans de govern objecte d’assessorament. En tot cas s’ha de fer constar que en cap cas el seu nomenament ha de comportar la realització de tasques de caràcter directiu ni laboral permanent ni ha de comportar cap menysteniment de les funcions que pugi realitzar el personal funcionari i laboral d’aquest ajuntament.

És per tot això que formulo les següents

CONCLUSIONS:

PRIMER.- El qui subscriu informe FAVORABLEMENT la determinació pel Plenari municipal de 2 llocs de treball de personal eventual consistents en 1 Assessor/a de Comunicació i Projecció Municipal i 1 Assessor/a de Serveis Generals en tant en quan es compleix amb el límit establert legalment.

SEGON.- Respecte a les funcions d’aquest personal s’han de limitar exclusivament a l’assessorament especial i confiança dels òrgans de govern adscrits a serveis generals com pot ser l’Alcaldia, la Junta de Govern local i tinences d’alcaldia, en definitiva l’equip de govern. En cap cas aquest personal pot realitzar tasques laborals ni de direcció al personal laboral i funcionari d’aquest Ajuntament. Només en el cas que les funcions siguin les establertes en la memòria d’Alcaldia i de la 1ª tinença d’alcaldia i es cenyeixin a allò establert a l’article 12 del TREBEP es poden informar FAVORABLEMENT.

TERCER.- Caldrà modificar la plantilla de personal amb el procediment legalment establert així com modificar també, en el seu cas, la relació de llocs de treball sense que sigui necessari la prèvia negociació col.lectiva d’acord amb allò estipulat a l’article 38.2 de l’EBEP.

QUART.- Respecte al règim de dedicació s’assimilarà al del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Cunit de 35 hores setmanals, així com pel que fa al règim retributiu caldrà que s’adoptin els acords corresponents d’habilitació pressupostària.

CINQUÈ.- Una vegada s’hagi procedit a modificar la plantilla de personal, la relació de llocs de treball així com resti aprovat definitivament i publicat la preceptiva modificació pressupostària, queda habilitada l’Alcaldessa pel nomenament de les 2 persones que lliurement designi que configuren el personal eventual de la Corporació mitjançant resolució d’alcaldia d’acord amb allò establert a l’article 12.2 del TREBEP.

…/…

Per tot això aquesta alcaldia, en compliment del que disposen els esmentats preceptes, proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER. Determinar que per al present mandat el nombre, característiques i retribucions del personal eventual d’aquest ajuntament serà el següent

NÚMEROCARACTERÍSTIQUES

• Denominació

• Dedicació

RETRIBUCIONS
1 •Assessor en comunicació i projecció municipal 

• Ordinaria (100%)

30.000 bruts anuals €
1•Assessor en serveis generals

• Parcial (50%)

30.000 bruts anuals €

SEGON. La dedicació del personal amb dedicació ordinària implicarà el compliment de la jornada laboral ordinària de la resta de personal municipal, la incompatibilitat per a la percepció d’hores extraordinàries i l’obligació d’estar a disposició de l’alcaldia en qualsevol moment en què sigui requerit, i comportarà que el desenvolupament d’aquest lloc de treball pugui ser compatible amb una altra activitat en el sector públic o privat, en el marc de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, prèvia concessió de la corresponent autorització de compatibilitat.

La dedicació parcial suposarà el compliment d’una jornada laboral de 17,5 hores setmanals i estar a disposició de l’alcaldia en qualsevol moment en què sigui requerit, i comportarà que el desenvolupament d’aquest lloc de treball sigui compatible amb una altra activitat en el sector públic o privat, en el marc de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, prèvia concessió de la corresponent autorització de compatibilitat.

TERCER. La descripció dels llocs de treball destinats al personal eventual serà la següent:

1 ASSESSOR/RA DE COMUNICACIÓ i PROJECCIÓ MUNICIPAL :

Funcions:

-Assessorar a l’Alcaldia i els regidors de l’equip de govern en matèria de comunicació i projecció municipal

-Assessorar a l’Alcaldia i els regidors de l’equip de govern en el desenvolupament de les línies d’actuació estratègiques respecte els temes rellevants de la comunicació corporativa i projecció municipal.

-Assessorar a l’Alcaldia i els regidors de l’equip de govern en tots els assumptes que li siguin plantejats en relació a la projecció municipal.

-Recolzar la projecció de Cunit i la creació de la marca del municipi.

Dedicació: 100% jornada

1 ASSESSOR DE SERVEIS GENERALS:

Funcions:

-Assessorar als regidors i regidores de l’equip de govern en la planificació estratègica i l’acció de govern

-Assessorar als regidors i regidores de l’equip de govern en l’apreciació i detecció de les aspiracions i demandes ciutadanes, en relació amb les competències municipals, en la formulació de propostes de polítiques públiques que hi donin resposta

-Assessorar els programes i projectes estratègics en curs

-Assistir i assessorar als regidors i regidores de l’equip de govern facilitant-li la informació que sigui necessària per a l’exercici de les seves competències.

Dedicació: 50% jornada

QUART. Les retribucions anuals brutes d’aquest personal s’abonaran en 14 pagues, prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran anualment en la mateixa proporció en què es revisin les retribucions del personal al servei de l’ajuntament.

CINQUÈ. Publicar a la seu electrònica municipal i mantenir permanentment actualitzada la informació relativa al nombre, característiques i retribucions dels llocs de treball de personal eventual d’aquest ajuntament i, en general i d’acord amb el principi de transparència, difondre en aquest mitjà el contingut de aquest acord, donant així compliment a les obligacions de publicitat previstes per l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local i pels articles 5 i següents de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i bon govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Publicar, així mateix, aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , en compliment del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local i 304.3 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

SISÈ. Entendre complerta l’obligació de l’alcaldia de donar compte trimestralment al ple del compliment de les previsions legals relacionades amb el personal eventual, sempre que doni compte puntualment al ple de qualsevol modificació que es produeixi en relació amb aquest personal.

SETÈ. Comunicar aquest acord al departament municipal de recursos humans, per tal que realitzi els tràmits necessaris per incloure aquests llocs de treball de personal eventual en la plantilla de personal així com a la relació de llocs de treball.

VUITÈ.- El nomenament d’aquest personal resta condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient per a la qual cosa la Corporació haurà de tramitar les modificacions pressupostàries escaients.

NOVÈ.- El nomenament d’aquest personal eventual és lliure i correspon a l’Alcaldessa i cessaran automàticament quan es produeixi el cessament definitiu de l’Alcaldia i com a màxim en expirar el seu mandat.”

—————————————————————————————————————————–

I, perquè així consti, als efectes oportuns, lliuro aquest Certificat,  segons permet l’art. 206 del Reial Decret 2568/86  de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa.

 

Close Menu