ARGUMENTS:

El 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional.

El Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional va ser declarat l’any 1992 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, mitjançant la resolució 47/3. L’objecTu d’aquesta jornada és promoure els drets i el benestar de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la societat i conscienciar sobre la seva situació al conjunt de la ciutadania

Prenent com a base molts anys de treball de les Nacions Unides en l’àrea de les discapacitats, la Convenció sobre els Drets de les persones amb Diversitat Funcional, aprovada l’any 2006, ha avançat encara més en els drets i el benestar de les persones a través de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible i d’altres marcs de desenvolupament internacionals. L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, entre d’altres, té el compromís de “no deixar ningú enrere” i considera la discapacitat com a qüesTó transversal en la implementació dels seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La diversitat funcional és la condició sota la qual certes persones presenten alguna deficiència (fsica, mental, intel·lectual o sensorial) que a llarg termini afecta la seva forma d’interactuar i parTcipar plenament a la societat. És una condició que fa que una persona Tngui dificultats per desenvolupar tasques quoTdianes que a la resta d’individus no els resulten complicades.

L’estratègia de les Nacions Unides per a la inclusió d’aquestes persones consTtueix la base d’un progrés sostenible i transformador cap a la inclusió en tots els àmbits d’actuació d’aquest organisme. D’aquesta manera, referma que la realització plena i completa dels drets humans de totes elles és un component inalienable, indissociable i indivisible de tots els drets humans i llibertats fonamentals.

El Grup Municipal d’ERC demanem un municipi amb accessibilitat universal com a dret de les persones amb discapacitat.

Afortunadament cada persona és diferent, tenint diferents capacitats, ens reconeixem el dret a ser singulars, únics, i l’obligació de possibilitar-lo, en benefici de tota la població, en interès de la nostra societat i del nostre municipi. Així és imprescindible que des de l’ajuntament s’adopTn mesures desTnades a garanTr l’accessibilitat universal en benefici de tota la ciutadania

És per tot això que INSTEM AL GOVERN A ARRIBAR ELS SEGÜENTS ACORDS:

Crear el Consell Municipal de les Persones amb Diversitat Funcional el proper any 2023, que sigui un òrgan permanent de parTcipació ciutadana, de consulta i d’assessorament per a la promoció d’accions desTnades a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat en l’àmbit públic municipal.

  • Per tal de que s’escolti a totes aquelles persones amb discapacitats, demanem que es propiciïn accions, desde l’Ajuntament, per a l’existència d’enUtats representaUves de la societat civil en matèria d’accessibilitat universal.
  • Que s’elabori un calendari d’actuacions d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques en el nostre municipi pels propers 4 anys, així com una memòria de seguiment del pla municipal d’accessibilitat universal que conUngui les actuacions realitzades en aquesta matèria per part de l’Ajuntament.
  • DesUnar una parUda pressupostària en els pressupostos d’aquests anys per fer possibles aquestes actuacions.
  • Modificar les ordenances fiscals a parUr de l’any 2024, establint una bonificació de l’IBI del 30% a aquelles persones que Unguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 65%
  • Instaurar la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat a Cunit el 3 de desembre, com un dia de sensibilització a la població en general.