El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment, les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura.

El grup d’ERC CUNIT està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

La Llei 16/2017, de l’11 d’agost, del canvi climàtic determina que les mesures que s’adoptin en matèria d’energia han d’anar encaminades a la transició energètica cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l’accés a l’energia com a bé comú, i concretament han d’anar encaminades, entre d’altres objectius a impulsar un model energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050.  L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que  contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar el model energètic.  La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2  que els ens locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, paral·lelament, afirma  l’article 19 la necessitat d’adoptar  mesures de caràcter normatiu que afavoreix l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables. L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta milions de famílies i també el teixit empresarial del país, el qual ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, fet que provoca una clara pèrdua de competitivitat.

Malgrat que el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests últims mesos hem assistit a una escalada de preus del mercat majorista sense precedents, tot plegat ha generat una evident alarma social donat que a hores d’ara ja ningú té dubtes de la desmesura total d’aquest increment, sobretot tenint en compte que es tracta d’un bé considerat essencial i d’una despesa de la qual ningú queda exempt de pagar, ja sigui directament o indirecta.

A més, des d’un punt de vista estrictament municipalista, l’increment de preus desmesurats farà que moltes més famílies no puguin assumir les factures i que es trobin en risc de pobresa energètica. Seran els ajuntaments, doncs, els qui hi hauran de respondre destinant més recursos des dels serveis socials.

Tot i la dificultat per trobar respostes a curt termini, sí que tenim clar que les solucions han de passar per guanyar més emancipació energètica; per canviar el model oligopolístic, concentrat en poques empreses, a un de més diversificat i amb participació de la ciutadania —per exemple, mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques—, i per accelerar la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables.

En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de model, tot afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, a l’eficiència energètica i a l’impuls definitiu de les renovables.

L’ajuntament de Cunit va aprovar el passat 28 de octubre del 2021 una modificació de la ordenança reguladora de l’Impost sobre Bens Immobles (ordenança fiscal 2.1), article 4.5 de l’Annex I (Bonificacions Potestatives): Bonificació per la realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic, establint una bonificació del 30% de la quota íntegra de l’impost durant els 5 períodes impositius següents a la instal·lació.

La crisi energètica que ha esclatat arran de la invasió per part de Rússia de Ucraïna, ha accelerat la necessitat de implementar sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. La Generalitat ha posat en marxa unes línies de subvencions per ajudar en aquesta implementació aprofitant els fons europeus New Generation.

Per tot això, es proposa al Ple el següent

ACORD PRINCIPAL :

  1. Modificar en les ordenances fiscal per l’any 2023 article 4.5 de l’Annex I (Bonificacions Potestatives): Bonificació per la realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic, establint una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost durant els 5 períodes impositius següents a la instal·lació.
  2. Realitzar una campanya informativa des de el Ajuntament per donar major difusió sobre aquesta bonificació per la realització d’obres que fomentin l’estalvi energètic als béns immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic. També informar sobre el bo social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, l’estalvi i l’eficiència energètica.
  3. Promoure a Cunit la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètics basats en energies renovables.
  4. Continuar aplicant progressivament actuacions d’estalvi energètic en els equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i ciutadania, i promoure l’emancipació energètica mitjançant l’impuls de comunitats energètiques.