El passat 10 de febrer, el Departament d’Educació va comunicar, via carta als centres escolars de Catalunya, l’anunci de reorganització del calendari escolar que hores més tard va anunciar el president de la Generalitat de Catalunya en roda de premsa. Un anunci que anirà acompanyat d’una ordre per regular aquests nous horaris, els quals no han estat acordats ni amb la comunitat educativa, ni amb les famílies, ni amb els Ajuntaments catalans ni amb el Consell Escolar de Catalunya. Un fet que ha tornat a evidenciar la manca de voluntat de dialogar per part del departament amb el món local i els agents educatius referents a Catalunya i que altera, de manera substancial, el sistema educatiu, afectant en la preparació de l’inici del curs escolar als equips docents i a les escoles d’estiu que es duen a terme en el transcurs del mes de juliol per a compartir i millorar els projectes educatius de centre.

En concret, l’ordre presentada pel Departament implica l’avançament de l’inici del curs escolar 2022-23 al dia 5 de setembre per als ensenyaments d’educació d’infantil i primària i el 7 de setembre per a l’ESO, batxillerat i l’FP, reduint així el període vacacional. Aquesta reforma horària farà que els centres educatius d’infantil i primària facin jornada reduïda entre les 9 i les 13 hores durant el mes de setembre i incrementarà les vacances de Nadal en un dia, així com els dies de lliure elecció dels centres, passant de 3 a 4 dies.

El Departament d’educació torna a actuar d’esquena a la Comunitat Educativa i al món local, proposant canvis estructurals en el model escolar català sense consens previ ni amb aquests agents ni amb el Consell Escolar de Catalunya. Cal afegir que aquesta modificació horària provoca que els equips docents i directius dels centres educatius disposin de menys temps per poder preparar l’inici del curs, sobrecarregant encara més les seves tasques abans de l’inici escolar.

Aquesta modificació horària planteja molts dubtes sobre l’horari de menjador escolar i sobre la possibilitat de carregar la cura dels infants i adolescents en mans de familiars propers. Alhora, aquesta reducció horària afectarà de manera directa les activitats extraescolars que obligarà els ajuntaments a incrementar-les. Tot i que l’ordre explicita l’obligatorietat d’obertura dels centres educatius fins a les 16h el mes de setembre, aquesta obligatorietat no va acompanyada de nous recursos econòmics. Un fet que acabarà recaient en una major despesa dels ens locals.

Els sindicats d’Educació, de manera unitària, ja han anunciat una vaga de 5 dies (15, 16, 17 i 29 i 30 de març) per aquesta falta de diàleg amb el Departament d’Educació considerant que la conselleria d’Educació ha oblidat que és la seva obligació promoure el respecte i el reconeixement al col·lectiu docent davant de la societat. Rebutgen l’actitud de menysteniment del conseller González-Cambray envers les treballadores i treballadors i l’actitud impositiva i autoritària mostrada en desatendre i negligir la negociació real amb els representants sindicals per un retorn de condicions laborals que ara més que mai mereixem.

Els sindicats, de manera unitària, reclamen, entre d’altres mesures, l’augment del pressupost del Departament d’Educació fins arribar al 6% del PIB, l’increment del personal d’atenció directa a l’alumnat, la retirada de l’ordre de calendari escolar fins arribar a un acord o una negociació real amb el Conseller.

Per últim, cal afegir que la decisió presa per la conselleria d’educació no ha anat acompanyada de la presentació i publicació dels informes tècnics que garanteixin l’efectivitat de la mesura anunciada. Un fet que creiem imprescindible per garantir que l’aplicació d’aquest nou horari pugui ser efectiva a totes les escoles catalanes vista la diversitat existent al nostre territori, on tenim tant escoles amb diferents línies com escoles rurals que conten amb molt pocs infants.

Després de tres cursos afectades per la pandèmia, el sistema educatiu català necessita una etapa de tranquil·litat, estabilitat, recuperació i de recerca de consensos, lluny d’aquest darrer anunci realitzat per part del Departament d’Educació. Per tot això exposat. el Grup Municipal de En Comú Podem Cunit proposa al ple l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Instar el Departament d’Educació a aplicar una moratòria d’un any a la proposta de reorganització del calendari escolar anunciada.

SEGON.- Instar el Departament d’Educació i al Conseller González-Cambray a obrir un espai de negociació urgentment amb la Mesa Sectorial d’Educació, les entitats municipalistes, les associacions de famílies i la comunitat educativa a fi d’assolir el consens que la proposta de reorganització del calendari escolar necessita.

TERCER.- Instar el Departament d’Educació a elaborar els informes tècnics pertinents per a garantir la idoneïtat de la proposta de reorganització del calendari escolar.

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a treballar amb els sindicats educatius a fi de millorar les condicions laborals dels equips educatius a Catalunya, així com el nivell educatiu que s’està impartint avui a les escoles catalanes.

CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar de Catalunya, a aFFac, a FAPAES, a la FMC, a l’ACM, a USTEC, a CCOO i a UGT.