Parlar de Rodalies és parlar d’incompliments de l’Estat. De fet, del 36% d’incompliment en l’execució de les inversions del Govern de l’Estat, que es va arrossegant, majoritàriament és de manca d’inversions en el transport ferroviari. Una deixadesa per part del Govern de l’Estat que afecta a més de 400.000 usuaris que utilitzen diàriament aquest servei i en pateixen recurrentment les seves clares deficiències i les mancances històriques.

Aquest cop, ha estat notícia per una fallada del sistema que va deixar els usuaris sense servei durant unes hores a principis de setembre en una jornada laboral. Però els retards i anul·lacions són constants.

La xarxa de Rodalies i els serveis de mitja distància són clau per a la mobilitat diària del país, i per garantir una mobilitat sostenible que permeti avançar de l’hegemonia dels vehicles privats cap a sistemes compartits. En plena emergència climàtica, permetre que es generi aquesta constant desconfiança i aversió cap al sistema de transport públic és una irresponsabilitat i una mala gestió política.

L’any 2010 la Generalitat va assumir responsabilitats de supervisió en virtut del que havia de ser el traspàs de la competència, sota una titularitat atorgada per l’article 169 de l’estatut, encara que amb dos anys de retard. El Govern de Catalunya va assumir la gestió dels trens (horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris). La titularitat, gestió i explotació de la infraestructura d’estacions, vies i andanes, va seguir en mans d’Adif, l’empresa pública que depèn del Ministeri de Foment, actualment en mans de Raquel Sánchez. De fet, l’operadora del servei ha quedat condicionada a un senzill conveni amb la mateixa Renfe-operadora i qualsevol opció de millora horària ha sofert constantment les limitacions d’una infraestructura àmpliament afectada per una desinversió i manca de manteniment per part del Ministeri de Foment (Adif).

Pel que fa a la inversió, dels 4.300 milions previstos en el Pla Rodalies 2008-2015 només se’n va executar un 13%. D’aquesta quantitat, el 60% es va gastar en el nou accés a l’aeroport del Prat. I del Pla Rodalies 2020-2030 sols s’ha executat per ara el 8,7%. I dels 2.100 milions previstos entre 2016 i 2020 en inversions d’Adif i Renfe a Catalunya, només se n’ha executat el 40%.

Tot plegat un despropòsit que la ciutadania catalana pateix cada dia amb greus conflictes en la seva mobilitat quotidiana, que els porta a utilitzar el vehicle privat com a única alternativa real, viable per anar a treballar, o a estudiar o a fer gestions imprescindibles en dies laborables. El resultat és el descrèdit del sistema de transport públic i la desconfiança dels usuaris pels seus retards constants i la sobreocupació en hora punta.

És urgent i imprescindible executar les inversions pendents i les millores necessàries per dignificar i garantir un servei digne per a milers d’usuaris. Catalunya mereix un transport públic de qualitat.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM de Cunit proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat l’execució urgent de la inversió infraestructural pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a l’usuari.

SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, acompanyat dels recursos necessaris per a la seva gestió.

TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat.

QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques.

CINQUÈ.- Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries.

SISÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Foment i difondre’l a la ciutadania.